รูปลานไก

รูปลานไก

0221983074

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

2.เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
          เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อาจจำแนกเป็น 2 รูปแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ รูปแบบที่ 1 คือเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และรูปแบบที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

     2.1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถจำแนกเป็น 2 แบบ คือ เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์

          2.1.1 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
                     - ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าจาก National Grid โดยมีหลักการทำงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อมๆ กัน ส่วนในช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่โหลดจึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Stand alone เป็นต้น

หลักการทำงานของกล่อง CDI

ลักษณะการทำงาน ของกล่อง CDI

ชุดควบคุมการจุดระเบิด (CDI) จะถูกติดตั้งและทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ ซึ่ง CDI มีสัญญาณอินพุทจากเครื่องยนต์คือ แรงดันไฟสูงจาก Charge Coil และ Pulser Coil และมีเอาท์พุท คือสัญญาณไปต่อกับหัวเทียน (Spark plug) เมื่อเครื่องยนต์เริ่มต้นสตาร์ท CDI จะปรับการควบคุมให้หัวเทียนเกิดประกายไฟเพื่อให้เครื่องยนต์ติดได้ง่าย จากนั้นเมื่อเริ่มเพิ่มรอบความเร็วขึ้นไป CDI ก็จะเปลี่ยนวิธีการจุดระเบิดโดยให้องศาเพิ่มขึ้น เพื่อให้เครื่องยนต์ได้กำลังเหมาะกับการขับขี่ และเมื่อเครื่องยนต์ลดรอบความเร็วลงมา CDI จะปรับให้องศาจุดระเบิดลดต่ำลงมา เพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบสม่ำเสมอ


เทคโนโลยีที่ใช้
1. Embedded microcontroller
2. Switching power supply
3. CDI


การปรับแต่งไฟรถมอเตอร์ไซร์วิบาก

" กล่องไฟแต่ง กับรถวิบาก "

สูตร เด็ดของการเพิ่มประสิทธิภาพให้รถมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้น กว่าเดิมมีหลายวิธี เช่น การเพิ่มขนาดคาร์เรเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราทดสเตอร์ ตลอดจนเกี่ยวกับระบบระบายไอเสีย ส่วนทางด้านการจุดระเบิดเห็นจะเป็นการใช้บริการ
" กล่องไฟแต่ง "
กล่อง ไฟเดิมและกล่องไฟแต่ง : สัมผัสความเหมือนที่แตกต่างระบบ CDI : Capacitive Dischage Ignition System ซึ่งทำงานโดยอาศัยคอนเดนเซอร์ ในการคายประจุเพื่อให้เกิดการจุดระเบิด โดยระบบจุดระเบิดแบบนี้จะใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์เป็นทั้งตัวกำหนดจังหวะ จุดระเบิดและผลิตกระแสไฟฟ้าข้อดี คือ อุปกรณ์ภายในไม่มีส่วนเคลื่อนไหวจึงทำให้ไม่มีปัญหาในส่วนของการบำรุงรักษา และการปรับแต่งไปโดยสิ้นเชิง


สำหรับส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดจะประกอบด้วย1. ล้อแม่เหล็ก : Rotor จะมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับที่ใช้งานอยู่ในระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว
2. ขดลวด : Exiter Coil ติดตั้งอยู่บนจานไฟ โดยเป็นแกนที่มีขดลวดพันไว้รอบๆ ทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรการจุดระเบิด ในขณะความเร็วรอบต่ำและยังทำหน้าที่ผลิตกระแสสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรกำหนดตำแหน่ง
จุดระเบิด ( Timming circuit)
3. ขดลวดความเร็วสูง : Pluser Coil ติดตั้งซ้อนอยู่บนขดลวดความเร็วต่ำ จะมีจำนวนรอบของขด *** น้อยกว่าขดลวดความเร็วต่ำ มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะที่มีความเร็วสุงเพื่อส่งไปยังวงจรการจุด ระเบิด

กล่อง CDIภาย ในจะประกอบด้วยวงจรที่ผนึกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันความชื้นและการเสียหายจากแรงกระแทก โดยมีหน้าที่สร้างกระแสไฟแรงต่ำเพื่อส่งให้กับคอยล์จุดระเบิดและเป็นตัว กำหนด ตำแหน่งการจุดระเบิดของเครื่องยนต์
Digital CDI
ระบบ จุดระเบิดแบบดิจิตอล CDI นี้เป็นการพัฒนาล่าสุดโดยมีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่สูงขึ้ภายในวงจรควบคุมจังหวะการจุดระเบิดที่สามารถคำนวณจังหวะ


6227514004