ค้นหา

0221983074

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ AC ทำได้ 2 วิธีคือ

1. แบบเลือกความเร็ว 
              การควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบนี้ สามารถเลือกได้ ว่าจะให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วต่ำ หรือ ความเร็วสูง โดยการกำหนดการทำงานของเมกเนติกคอนแทคเตอร์ และ ตัวมอเตอร์เองต้องมีคุณสมบัติที่สามารถจะรองรับการปรับความเร็วได้ด้วย จึงจะสามารถกำหนดการทำงานของเมกเนติกคอนแทคเตอร์ ว่าจะให้ K1 หรือ K2 ทำงาน ลักษณะของการทำงานนั้น ถ้ามอเตอร์หมุนที่ความเร็วต่ำก่อนจะสามารถเปลี่ยนไปที่ความเร็วสูงได้เลย แต่ถ้าหมุนที่ความเร็วสูงอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำ จะต้องกดสวิตช์หยุดการทำงานเสียก่อน เพื่อชลอความเร็วแล้วจึงกดสวิตช์เริ่มทำงานใหม่เพื่อให้คอนแทคเตอร์ของความเร็วต่ำทำงาน

****** วงจรนี้เหมาะสำหรับใช้เมื่อมี โหลดน้อยๆ ที่เพลาของมอเตอร์

2.แบบควบคุมให้หมุนเรียงตามลำดับความเร็ว
            การควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบนี้ มอเตอร์จะต้องหมุนที่ความเร็วต่ำก่อนเสมอแล้วจึงไปหมุนที่ความเร็วสูงได้โดยใช้รีเลย์ช่วย (K3A)ช่วยในการควบคุม การลดความเร็วจากสูงมาต่ำต้องหยุดก่อนแล้วจึงเริ่มใหม่ที่ความเร็วต่ำ

****** วงจรนี้เหมาะสมกับงานที่มีโหลดที่เพลาของมอเตอร์มาก


การควบคุมให้มอเตอร์หมุนเรียงตามลำดับความเร็ว(Selective speed control)


อุุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม

1.สวิตช์ปุ่มกดสีแดงปกติปิด 1 ตัว = S1 (Push Button switch N.C. )

2.สวิตช์ปุ่มกดสีเขียวปกติเปิด 1 ตัว =S2 (Push Button switch N.O. )

3.สวิตช์ปุ่มกดสีเหลืองปกติเิปิด 1 ตัว =S3 (Push Button switch N.O. )

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมี 3 ชนิด คือมอเตอร์แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม  ในการควบคุมความเร็ว ต้องมีวิธีการที่ควบคุมแตกต่างกันไปตามชนิดของมอเตอร ดังนี้

 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนี้จะมีความเร็วสูงมาก จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ ในที่นี้จะกล่าวถึงการควบคุมอยู่ 2 วิธี 
1. ใช้การต่ออนุกรมกับขดลวดเพื่อลดแรงดันไฟฟ้า และ ลดกระแสได้อาร์มาเจอร์ ตัวต้านทานที่นิยมใช้ก็คือลวดนิโคม (Nichrome Wire) และแผ่นคาร์บอน (Carbon Plate) แบบที่นิยมใช้ในมอเตอร์จักรเย็บผ้า

รูปที่ 1. การควบคุมความเร็วมอเตอร์โดยใช้ความต้านทาน

6227514004