รูปลานไก

0221983074

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สถิตยศาสตร์ (Statics )
Statics เป็นแขนงวิชาทางกลศาสตร์ของวัตถุ แข็งเกร็ง (Rigid body) ที่วิเคราะห์แรง และแก้ปัญหา ของระบบแรงท่ กระทำต่อวัตถุหนึ่งๆ ภายใต้ สภาวะ สมดุล โดย เน้นการศึกษาสมดุลของแรงที่กระทำต่อ วัตถุ โดยที่วัตถุนั้นไม่มี การเคลื่อนที่

_______________________________________________

วัสดุวิศวกรรม ( Materials )


• กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
• เฟสไดอะแกรมของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์
• กรรมวิธีทางความร้อนสำหรับเหล็กกล้า
• เหล็กกล้าผสมต่ำ
• ความสามารถในการชุบแข็ง
• เหล็กกล้าไร้สนิม
• เหล็กหล่อ

(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
การจำลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเห็นถึงลักษณะการทำงานจริง ของ อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด ว่ามีลักษณะ การทำงานเป็นอย่างไร แล้วสามารถที่จะนำำไปเปรียบ เทียบ กับทฤษฎีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นโดยใน การจำลองลักษณะ การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี้ เราสามารถใช้ โปรแกรม Simulationวงจรอิเล็กทรอนิคส์ ทั่วไปใน การจำลองได้ เช่น Multisim ,Protel 99SE , Pspice เป็นต้น

(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วงจรขยายคลาส A แบบต่อโหลดโดยตรง คือ วงจรขยายที่มีการไบแอสทรานซิสเตอร์ตลอดไซเคิล หรือ 1 คาบ เวลาของสัญญาอินพุต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบต่อโหลดโดยตรงซึ่งมีประสิทธิภาพ
กำลัง ของการขยาย25%และแบบต่อโหลด กับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง มีประสิทธิภาพกำลังของ
การขยาย 50%

(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)


________________________________________________

ไมโครโปรเซสเซอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 มีจำนวนมาก ขึ้นกับโครงสร้างภายใน บางเบอร์มีหน่วยความจำภายใน เป็นแบบรอม บางเบอร์เป็นแบบอีพรอม บางเบอร์มีแรมภายใน 128 ไบท์ บางเบอร์มี 256 ไบท์ เป็นต้น คุณสมบัติที่สำคัญของ MCS-51 มีดังนี้
 • หน่วยความจำรอม 4 กิโลไบท์
 • หน่วยความจำแรม 128 ไบท์
 • พอร์ทอินพุทและเอาต์พุต ขนาด 8 บิต 4 พอร์ต
 • Timer 16 บิต 2 ตัว
 • สามารถอินเทอร์รัพท์ได้ 5 แหล่ง
 • วงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรนาฬิกาบนชิพ
 • พอร์ทอนุกรมสามารถรับส่งข้อมูลแบบ Full Duplex ความเร็วสูง
 • อ้างหน่วยความจำโปรแกรมภายนอกได้ 64 กิโลไบท์
 • อ้างหน่วยความจำข้อมูลภายภายนอกได้ 64 กิโลไบท์
 • สามารถประมวลผลทีละบิต
 • อ้างหน่วยความจำแบบบิตได้ 210 ตำแหน่ง

(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

วิศวกรรมไมโครเวฟ

คุณสมบัติของคลื่นวิทยุในย่านนี้ (3-30 MHz) จะสามารถสะท้อนกับ ชั้นบรรยากาศ Ionosephere ได้ดี เราจึงนำคุณสมบัติในข้อนี้ มาใช้งาน กับวิทยุ โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ ในระยะแรกๆ แต่มีข้อเสีย คือชั้น บรรยากาศ Ionosephere นี้ มีความหนาแน่น และความสูงไม่คงที่ ทำให้การติดต่อ ไม่สามารถ ทำได้ ตลอดเวลา บางครั้ง การติดต่อไม่สามารถ ทำได้เป็น เวลานานๆ
(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)
________________________________________________


อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เนื่องจากวงจรจุดชนวนเกตที่ใช้วงจรรวมเบอร์ TCA785 ใช้งานได้หลากหลายทั้งวงจรเรียงกระแสควบคุม ได้ 1 เฟส และ 3 เฟส ทุกวงจรรวมทั้งวงจรควบคุมแรงดัน ไฟ สลับทั้ง 1เฟส และ 3 เฟสอีกด้วยวงจรที่ใช้งานจริง ซึ่ง สำหรับวงจรกำลัง ที่กับแหล่งจ่ายไฟสลับ 1 เฟส แสดงใน รูปที่ 1 และแผนภาพกรอบของวงจรจุดชนวนเกต แบบ ควบคุมเฟส 1 เฟส แสดงในรูปที่ 2 และรูปคลื่นเอาต์พุตพัลส์ จุดชนวนเกตแสดงในรูปที่ 3

(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

การหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน ไฟฟ้า ระหว่างปลายสายทั้ง 2 ข้างของสายส่งสามารถกระทำ ได้ โดยใช้วงจรเทียบเคียงของสายส่งต่อเฟสใน การ วิเคราะห์ หาค่าดังกล่าว โดยวงจรเทียบเคียงจะใช้แทน สายส่ง ที่ระยะต่างๆกัน 3 ระยะ คือ สายส่งระยะสั้น , ปานกลางและ ระยะยาวซึ่งประกอบด้วยพารามิเตอร์(G) , รีซีสเตอร์ (R) , คาปาซิเตอร์(C) และ คอนดักแตนซ์(L) โดยเฉพาะค่า คาปาซิแตนซ์ นั้นจะวิเคราะห์ในรูป ซัสเซปแตนซ์ ( jBC ) ส่วน อินดักแตนซ์ จะวิเคราะห์ ในรูปรีแอกแตนซ์ ( jXL ) นิวทรัลบัส
(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย

โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลังไม่ว่าจะเป็น
ระบบเล็กหรือระบบใหญ่จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น
3 ระบบย่อยที่ สำคัญ
1.ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า
2. ระบบส่งกำลังไฟฟ้า
3. ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

ระบบควบคุม

ปัจจุบันนี้วิศวกรระบบควบคุมและนักออกแบบ จะใช้ วิธีการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งจะ ช่วยงานในการออกแบบเป็นอย่างมากโดยใช้ การเขียนโปรแกรม และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูป เช่น Matlab, LabView และ CAD/CAM เป็นต้น
(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)

________________________________________________

หลักการสื่อสาร

AM (Amplitude Modulation) เป็นการนำพา สัญญาณเสียง (modulating signal) ไปโดยอาศัย คลื่นพาห์ (Carrier Wave) โดยทำให้ carrier มีการ change ทาง Amplitude นั่นคือทำให้ขนาดของ carrier มีการ เปลี่ยนแปลงโดยตรงตาม modulating voltage
(อ่านต่อคลิ๊กที่นี้ >>)


________________________________________________

6227514004

ความคิดเห็น